نمونه سوال درس انقلاب اسلامی

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به  انديشه سكولاريسم در انقلاب مشروطه نيست؟ 1-  تلاش براي سوق  دادن... با عنوان : نمونه سوال درس انقلاب اسلامی بخوانید :

1-كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به  انديشه سكولاريسم در انقلاب مشروطه نيست؟

1-  تلاش براي سوق  دادن ايران به سوي مشروطيت غربي

2-  حفظ نظريه هاي سنتي در باب مسائل اجتماعي به وي‍‍ژه سياست و حكومت

3-  داشتن نگرشي دين ستيزانه و مخالفت با دين و روحانيت

4-  طرف داران اين جريان فكري رجال و قشر هاي تحصيل كرده جامعه بودند.

جواب صحيح= گزينه 2صفحه 100

*****************************************************************************

2-كدام يك از گزينه هاي زير از اشكال ناسيوناليسم در ايران بود ؟

1-   ناسيوناليسم ضد اسلامي كه از سوي دولت پهلوي تبليغ مي شد

2-   ناسيوناليسم بر وطن گرايي و جدايي از غرب تاكيد داشت

3-  ناسيوناليسم  ضد خارجي و آزادي طلب كه بيشتر بر دموكراسي نظام پارلماني و حكومت قانون اصرار مي ورزيد

4-   همه موارد

جواب صحيح= گزينه 4 صفحه101

********************************************************************************

3-مهمترين گروهي كه بر مبناي جريان فكري ناسيوناليسم ليبرال شكل گرفت چه بود

1-  جبهه ملي اول

2-  گروه هاي ضد اسلامي

3-  تشكيل جبهه ضد امپرياليستي

4-  حزب توده

جواب صحيح= گزينهالف صفحه 101 و 102

********************************************************************************

4 كدام يك از جريان هاي فكري از صدر مشروطيت مباني ضد ديني نداشتند؟

1-  سوسياليسم

2-  ناسيوناليسم

3-  ليبراليسم

4-  هيچ كدام

جواب صحيح= گزينه4 صفحه102

**********************************************************************************

5-جريان فكري سوسياليسم به چه منظور در صدر مشروطيت پديدار شد؟

1-  ملي شدن صنعت نفت

2-   حل مشكلات سياسي اقتصادي جامعه

3-  تغيير جامعه ايران و ايجاد نظام سوسياليستي

4-  گزينه 2و3

جواب صحيح= گزينه4 صفحه102

***********************************************************************************

6-كدام يك از ديدگاه هاي زيردر زمان مشروطيت  به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي  مطرح شد؟

1-  ناسيوناليسم

2-  سوسياليسم

3-  ليبراليسم

4-  جريان فكري اسلام گرا

جواب صحيح= گزينه 2 صفحه102

***********************************************************************************

7-مهم ترين تشكيلات منسجم مذهبي در زمان مشروطيت كدام يكگزينه هاي زير است؟

1-  حزب توده

2-  جبهه ملي اول

3-  جبهه ملي دوم

4-  جمعيت فداييان اسلام

جواب صحيح= گزينه 4 صفحه103

************************************************************************************

8-در كودتاي 28 مرداد كدام يك از جريان هاي فكري پايان يافت؟

1-  ناسيوناليسم

2-   ليبراليسم

3-  جريان فكري اسلام گرا

4-  گزينه 1و2

جواب صحيح= گزينه 4 صفحه104

***************************************************************************************

9-جريان اسلام فقاهتي-ولايتي در مقابل راه حل هاي سياسي و انقلابي مبارزه عليه رژيم به چه فعاليت هايي روي آورد؟

1-  فكري و فرهنگي

2-  تغييرات سياسي

3-   مسلحانه

4-  همه موارد

جواب صحيح= گزينه1 صفحه105

*************************************************************************************

10-كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به حزب ملل اسلامي نيست؟

1-  مرامنامه اين گروه بر چهار اصل بود(تاكيد بر اسلام ،استناد به قرآن،سنت،تاكيد بر همبستگي ملل و سرزمين هاي اسلامي)

2-   اين حزب حسنعلي منصور  را با مجوز شوراي روحانيت به جرم تبعيد امام و تصويب لايحه كاپيتولاسيون ترور كرد

3-  در سال 1340 تاسيس شد و در اوايل از رشد چنداني برخوردار نبود

4-  در اواخر مهر 1344 اين حزب به دست ماموران امنيتي رژيم پهلوي كشف شد و برخي از افراد آن بازداشت شدند.

جواب صحيح= گزينه2  صفحه 107

************************************************************************

11-جريان اصلي و موثر در جبهه ملي  دوم چه بود؟

1-  حزب ايران

2-  حزب مردم ايران

3-  سوسياليست

4-  همه موارد

جواب صحيح= گزينه4 صفحه 108

***********************************************************************************************

 12-دليل منحل شدن جبهه ملي دوم چه بود؟

1-  چون ماهيت غير ديني داشت

2-  مخالفت با حضور و فعاليت جناح مذهبي

3-   كنار گذاشتن دكتر مصدق

4-  همه موارد

جواب صحيح= گزينه4 صفحه 108

*********************************************************************************************

13-گروه ها و جريانات چپ كه در  دهه 1340 پا به عرصه وجود گذاشتند به رغم تنوعشان در يك وجه اساسي اشتراك داشتند و آن ...............بود؟

1-  جدايي دين از سياست

2-  ملي شدن صنعت نفت

3-  دوري از حزب توده و محكوم كردن رهبري آن

4-  هيچ كدام

جواب صحيح= گزينه3 صفحه109

*******************************************************************************************

14- پايگاه اصلي سازمان چريك هاي فدايي خلق كدام يك از گزينه هاي زير بودند؟

1-  بقاياي حزب توده

2-  محافل دانشگاهي

3-  روحانيون

4-  گزينه 1و2

جواب صحيح= گزينه4 صفحه 110

******************************************************************************************

 15-مهمترين اقدام چريك هاي فدايي خلق در طول فعاليت خود چه بود؟

1-  ترور حسنعلي منصور

2-  عمليات سياهكل د ر شمال

3-  كودتاي 28 مرداد

4-  هيچ كدام

جواب صحيح= گزينه2 صفحه 110

******************************************************************************************

 

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:00