نمونه سؤال میانترم اندیشه2

ساخت وبلاگ

امکانات وب

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2     

 

- پیدایش دین و گرایش به آن را در کدامیک از موارد زیر می توان ریشه یابی کرد؟

الف) از انسانهای اولیه – نیاز های او                       ب) از مکاتب مختلف دینی – نیاز های روحی

ج) از خداوند – نیاز های طبیعی                   د)ازخداوند-نیاز های فطری

- چه کسانی به پوچ انگاری می رسند؟

الف) کسانی که دین را سدی برای رسیدن به اهداف خود می دانند           ب) کسانی که مرگ را پایان زندگی خود می دانند

ج) کسانی که مرگ را سرآغاز زندگی حقیقی خود می دانند                     د) کسانی که اصل دین را با زندگی دنیوی مطابق نمی دانند

- کدامیک از موارد زیر از کارکردهای دین است؟

الف) نجات از گرداب تنهایی                        ب) تأمین عدل و دادگری                ج) گسترش نشاط و پویایی              د) همه موارد

- عطش جاودانگی و فنا ناپذیری انسان با چه چیز فرو می نشیند؟

الف) معاد       ب) دستیابی به اهداف دنیوی     ج) تقویت صبر و بردباری             د) داشتن افکار امیدوار کننده

 

- اهداف اساسی دین از دیدگاه پیشوایان معصوم کدام است؟

الف) اصلاح وضعیت اجتماعی مردم  و تشکیل حکومت              ب) اصلاح وضعیت معیشتی مردم و تشکیل حکومت

ج) اصلاح وضعیت سیاسی و رفاه مردم                                 د) جلوگیری از ظلم و ستم حاکمان وقت

- اینعبارت « تکیه بر محدودیتهای عقل و لغزشگاههای اندیشه و بیم دادن خردمندان از افراط و تفریط توانمندیهای عقل » بیانگرکدامیک از شاخه های عقل گرایی است؟

الف) عقل گرایی انتقادی     ب) عقل گرایی حداکثری     ج) عقل گرایی کلی            د) عقل گرایی اعتدالی

- پست ترین جنبندگان از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

الف) آنان که از عقل بهره ای نبرده باشند                  ب) آنانکه از اخلاق بی بهره اند

ج) آنانکه معاد را قبول ندارند                                   د) آنانکه در پی روزی حلال نباشند

- از دیدگاه قرآن کریم ریشه ای ترین گناه آدمی که باعث دوزخی شدن او می شود چیست؟

الف) سرپیچی از فرمان پدر و مادر   ب) نخواندن قرآن    ج) سرپیچی از فرمان عقل                        د) نداشتن اخلاق نیکو

- این تعریف « صدق اعتقادی را چنان معلوم داریم که جمیع عقلا قانع شوند » مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

الف) ایمان گرایی             ب) عقل گرایی حداکثری                 ج) عقل گرایی انتقادی                    د) هیچکدام

- کدام گروه ایمان را جایگزین عقل می دانند؟

الف) مسیحیان                 ب) مسلمانان                   ج) یهودیان                     د) گزینه الف و ب

- این گروه توجه و اهتمام به متون دین را با بی اعتنایی کامل عقل مساوی می دانند.

الف) دین گرایان               ب) نص گرایان                 ج) ایمان گرایان               د) همه موارد

 

 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:00

close
تبلیغات در اینترنت