داتش خانواده(نمونه سؤال میانترم)

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 

2- هدف والای انسان .................. و ..................... غایت اصلی می باشد؟ص 22

الف) خودشکوفایی- تحقق بخشیدن به استعدادها

 ب) تحقق بخشیدن به استعدادها- تبدیل شدن به انسان کامل و پخته

ج) تبدیل شدن به انسان کامل و پخته- خودشکوفایی

د) خودشکوفایی-  تبدیل شدن به انسان کامل و پختهR  

3- کدام گروه در زمان انجام پژوهش از نظر اخلاقی و دینی و ضعیت خوبی دارند اما از نظر روانی رنج می بردند؟ص 30

الف) کسانی که در آن زمان،‌ارتباط پیشین خود را قطع کرده بودند.

ب) کسانی که به یک نفر علاقه داشتند اما آن فرد از آن علاقه آگاه نبود.R       

 ج) کسانی که نه درگذشته و نه در حال ، ارتباط با جنس مخالف نداشتند.

4- پیامبراکرم (ص) می فرماید: .................... افسون رابطه ی جنسی حرام است؟ص  33

الف) غناR                        ب) عفاف                                              ج) حجاب                                   د) نگاه        

5-  عبارت ( لستکنوا الیها) هدف از از دواج را ...........بیان می کند؟ص 42

الف) نیاز به همدم           ب) نیاز به مسکن                                   ج) آرامش و تکسین روانR           د) استقلال  

6- اولین مرحله خروج از خودطبیعی و توسعه پیدا کردن شخصیت انسان کدام است؟ص 42

الف) ازدواج R            ب) بلوغ                                               ج) پدرشدن                                   د) مادر شدن  

7-کدام یک از موارد زیر جزء معیارهای همسر گزینی نمی باشد؟ص 44

الف) سلامت                ب) همتایی و همانندی                        ج) خوش اخلاقی                             د) تحصیلات R            

 8- از نظر اسلام ، تهیه جهیزیه به عهده دختر و خانواده ی وی ............. و این تنها یک مسئله ..............است.ص 51

الف) نیست- عرفی                      ب) است – عرفی                   ج) است- قانونی                             د) نیست- قانونی

9-کدام یک از موارد زیر نیازهای اجتماعی انسان نمی باشد؟ص 19

الف) عاطفه                              ب)دوستی                                ج) اجتماع                                        د) خوراکR

10ـ  مهم ترین نیازی که شخص بیش از پیش در خود احساس می کند چیست؟ص 19

الف) نیاز به محبت           ب) نیاز به پدر و مادر                ج) نیاز به خدا                    د) نیاز به همراهی از جنس مخالفR  

 11- چه کسی تعلق پذیری و محبت را سومین نیاز اساسی انسان می داند؟ص20

الف)موری                            ب)  مزلرR                          ج) شهید مطهری                 د) الکسیس کارل     

12-  کدام یک از موارد زیر جزء پیامدهای روابط آزاد با جنس مخالف نمی باشد؟ص 21

الف)افسار گسیختگی                  ب) احساس گناه            ج) آسیب به زنان         د) بروز حسادتR        

13-خودسرزنشی و احساس حقارت ، پیامدهای کدام یک از موارد زیر می باشد؟ص 22

الف) احساس گناه R              ب) بروز ناهنجاری های اجتماعی            ج)  آسیب به زنان         د) بروز آسیب عاطفی

14-ارباب و فرمانروایی انسان ها کدام می باشد؟ص 23

الف) ارضای نیازهای عاطفی         ب) نیاز به پیوندجویی                     ج)  تمایلات جنسی R         د) نیاز فیزلوژیک

15- گرایش دختران و پسران به دوستی با جنس مخالف درآغاز ............... و به علت ..........آغاز می شود.ص 27

الف) جوانی – بیداری غرائز                                                                  ب) نوجوانی – بیداری غرائزR   

 ج) میانسالی- شدت حالات هیجانی                                                       د) میانسالی- داشتن اعتماد به نفس

16- پسران، داشتن دوست دختر را نوعی ............می شمارند و دختران ارتباط با پسران را نوعی ............. تلقی می کنند.ص 27

الف) محبوبیت- جذابیتR            ب) جذابیت- محبوبیت       ج) جذابیت – قدرت اجتماعی  د) اعتماد به نفس- جذابیت

17- امام صادق(ع) می فرماید: اگر ................نبود از هیچ یک از کارهای زشت دوری نمی شد؟ ص 31

الف) حیا R                                ب) حجاب                                   ج) خدا                          د)  ازدواج

18- حضرت علی (ع) می فرماید: ................ عامل وقوع روابط حرام با نامحرم است.ص 33

الف) بی حیایی                           ب) نگاه حرام R                         ج) شنیدن موسیقی        د) آرایش و زینت چهره

19- در بین انسان ها نزدیک ترین رابطه ، کدام رابطه می باشد؟ص 42

الف) بین دو دوست صمیمی        ب) بین انسان و خدا                   ج) میان زن و شوهرR         د) بین پدر و فرزند

20- یکی از مهم ترین مراحل زندگی هر فرد چه مرحله ای می باشد؟ص 44

الف) ازدواج                   ب) بلوغ                                         ج) گزینش همسر R                   د) انتخاب شغل

فصل2

1- طبق عبارت ( و عاشروهن بالمعروف) با چه کسانی باید رفتار انسانی مناسب داشت؟ص 70

الف) مردان                                        ب) زنانR                              ج) والدین                        د) افراد سالمند

2- ................. عطیه و بخشی است که مرد هنگام ازدواج به همسر خود می پردازد.ص 79

الف) مهریهR                                ب) نفقه                                    ج) هدیه                             د) اموال    

3- طبق فرمایش امام صادق(ع)چه کاری پلیدترین گناه شمرده می شود؟ص 80

الف) عدم پرداخت مهریه           ب) عدم پرداخت نفقهR                  ج) عدم پرداخت ارثیه           د) عبادت نکردن   

4- در اصل توراث بین زن و مرد.............. البته در میزان ارث بین آنها .......... ص 82

الف) تفاوت وجود دارد- تفاوت وجود دارد                                                     ب) تفاوت وجود دارد- تفاوتی نیست

ج) تفاوتی نیست - تفاوت وجود دارد R                                                             د) تفاوتی نیست- تفاوتی نیست

5-  در اصطلاح حقوقی حضانت چه معنایی دارد؟ص 88

الف) دادن پول به فرزندان                                                                     ب) قدرتی برای نگهداری و تربیت اطفال R         

ج) جلوگیری از اعتیاد فرزندان                                                              د) حفاظت از خود  

6- کدام یک از موارد زیر جزء وظایف اختصاصی مردان نمی باشد؟ص 89

الف) مدیریت خانه                 ب) ولایت بر فرزندان                    ج) خوش رفتاریR                        د) تمکین زوجه  

7- چه مفهومی از این آیه ( الرجال قوامون علی النسا) بدست می آید؟ص 89

الف) سرپرستی فردی دیگر R                                                                       ب)تسلط مردان بر زنان    

  ج) پایداری امور مردان و زنان                                                                       د) حفظ مصالح خانوادگی              

8- کدام یک از موارد زیر جزء مسئولیت های مشترک زن و شوهر نمی باشد؟ص 89

الف) حسن معاشرت                      ب) وفاداری                  ج) اسکان مشترک                      د) ولایت بر فرزندانR

9-کدام یک از اصول زیر ناظر بر روابط اعضای خانواده نمی باشد؟ص 68

الف) مکمل بودن                          ب)تعاون                         ج) مودت                                      د) استحکام R

 

10ـ  کدام یک از موارد زیر از اصول مهم حاکم بر خانواده است؟ص 68

الف) تعاون و همکاریR            ب) همتایی و همانندی                 ج) معاشرت به معروف             د) مودت و رحمت

 11- معیار تعاون، کدام یک از موارد زیر می باشد؟ص 68

الف)همکاری                             ب)  محبت                     ج) درستی یا نادرستی اعمال R              د) مودت  

 

12-  قداست در بردارنده ی چه معنایی می باشد؟ص 70

الف)عاطفی                             ب) اخلاقی R                  ج) اجتماعی             د) همیاری          

13- در چه صورتی ازدواج فسخ و خانواده منحل می شود؟ص 71

الف) زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کندR                                      ب) زن سالم  با مرد معلول ازدواج کند

ج)  زن معلول  با مرد سالم ازدواج کند                                                     د) زن با مرد سرپرست خانواده ازدواج کند

14-در چه صورتی زن و مرد حق انجام هر گونه عمل حقوقی را دارند؟ص 74

الف) داشتن عقل         ب) سالم بودن                           ج)  داشتن ثروت          د) داشتن بلوغ، عقل، رشدR

15- در چه صورتی شوهر می تواند همسر خود را از انجام کار منع کند؟ص 75

الف) در صورتی که زن حقوقش را خرج خانواده نکند.      ب) منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات  خود یا زن باشدR         

ج) در صورتی که سن زن از مرد بیشتر باشد                         د) در صورتی که دارای فرزند باشد.

16- در چه صورتی نفقه بر زن ساقط می شود؟ص 77

الف) زن از نظر روانی سالم نباشد                                           ب) نیازهای مشروع جنسی شوهر را بر آورده نسازدR      

ج) مرد نتواند کار انجام دهد                                                   د) مرد معلول باشد

17- - از ویژگی های یک همسر مطلوب کدام یک از موارد  زیر می باشد؟ص81

الف) سطح تحصیلات          ب) سبک بودن مهریه R                     ج) شاغل بودن                    د)  با ایمان بودن

18- معنای وفاداری در زندگی زن و مرد چه چیزی می باشد؟ص 87

الف) همکاری کردن با هم        ب) مهربانی کردن            ج) عدم رابطه نامشروع با دیگریR      د) گذشت از خطاها

19- کدام در حفظ عفاف خانواده موثر می باشد؟ص 102

الف) غیرت مردانR                    ب) حجاب زنان               ج) شاغل نبودن زنان                               د) حیا

20- حقوق و مسئولیت های اقتصادی مردان کدام یک از موارد زیر باشد؟ص 89

الف) مدیریت خانواده               ب) تمکین زوجه                ج) ولایت  بر فرزندان                                د)همه مواردR

 

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:00

close
تبلیغات در اینترنت