نمونه سؤالات تستی فصل اول ودوم درس اندیشه اسلامی1

ساخت وبلاگ
چکیده : سوالات تستی فصل اول مبانی اندیشه اسلامی (1) 1)     چه کسی اعتقاد به خدا را ناشی از خود بیگانگی می... با عنوان : نمونه سؤالات تستی فصل اول ودوم درس اندیشه اسلامی1 بخوانید :

سوالات تستی فصل اول مبانی اندیشه اسلامی (1)

1)     چه کسی اعتقاد به خدا را ناشی از خود بیگانگی می داند؟

الف)فروید

ب) فوئر باخ***

ج) هگل

د) مارکس

2)      چرا شیطان به خدا ایمان ندارد؟

الف) چون معاد را باور ندارد

ب) چون وجود خداوند را باور ندارد

ج) چون وجود پیامبران را انکار می کند

د) چون به مقتضای باور های خود عمل نمیکند***

3)      کدامیک از موارد زیر مربوط به ماهیت ایمان می باشد ؟

الف) باور به وجود خداوند و حقایق محوری در مورد خداوند

ب) عمل به مقتضای این باور

ج) ابراز ایمان به زبان در جهت شریک کردن دیگران در ایمان به خدا

د) همه موارد***

4)      آیه « یا ایها الذین آمَنوا آمِنُو...»بیانگر کدام مطلب در مورد ایمان می باشد؟

الف) درجه دار بودن ایمان

ب) درجه دار نبودن ایمان

ج) مومنان غیر واقعی ایمان واقعی پیدا کنند

د) هیچکدام

5)      کدامیک از موارد زیر جزء نقش روانشناختی ایمان در زندگی نیست؟

الف) احساس دلبستگی به یک قدرت ماورایی

ب) شکوفا شدن احساس امید در نهال وجود انسان

ج) دور شدن خود خواهی های حیوانی از انسان به وسیله ایمان***

د) ایمان به خداوند نیاز ضروری انسان به معنویت را پوشش می دهد.

6)      تلقی گزاره ای داشتن از ایمان به چه معناست؟

الف) وجود خداوند را به عنوان وجودی فرا جهانی انکار کردن

ب) باور به گزاره های دینی به ویژه گزاره های محوری در مورد خداوند***

ج) اعتقاد به خداوند را ناشی از با خود بیگانگی انسان دانستن

د) هیچکدام

7)      کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

الف) اعتقاد یقینی به خداوند یکی از مولفه های ماهیت ایمان است

ب) خداوند ساخته ذهن بشری و بدون واقعیت خارجی است***

ج) شدت گرفتن ایمان هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی قابل تصور است

د) قوای عقلانی از سوی خداوند ودر تمام غلط از خدا به نحو صحیح عمل نخواهد کرد

 

 

سوالات تستی فصل دوم درس مبانی اندیشه اسلامی(1)

 

1)کدامیک از موارد زیر فصل ممیز انسان از حیوانات است ؟

الف)عقل

ب)دین***

ج)قدرت تکلم

د)ارتباط اجتماعی

2) ویژگی اصلی خداوند در تمام ادیان چیست؟

الف)یکتا بودن خداوند

ب)قداست ذاتی خداوند***

ج)مشترک بودن نام خداوند در همه ادیان

د)قادر بودن خداوند

3)در کدام رویکرد زیر دین پژوه می کوشد تا حیات دینی فرد یا جامعه را در شرایط خاص توصیف کند؟

الف)رویکرد هنجاری

ب)رویکرد عقل گرایانه

ج)رویکرد توصیفی***

د)رویکرد تحویل گرایانه

4)در رویکرد هنجاری دین پژوه چه وظیفه ای دارد؟

الف)حیات دینی فرد یا جامعه را در شرایطی خاص توصیف کند.

ب)درصد دستیابی به تصوری معتبر از دین به طور کلی است.

ج)دین پژوه به راستی یا ناراستی اعتقادات مطرح در ادیان توجهی ندارد.

د)هدف او داوری درباره درستی یا نادرستی دعاوی دینی می باشد.***

5)کدام مورد غلط می باشد؟

الف)تصور انسان از خداوند در طول تحولات تاریخی به تدریج کمال یافته است.

ب)تصویر قرآنی از توحید حتی در تعالیم پیامبرانی چون عیسی و موسی وجود ندارد.

ج)تلقی توحیدی از الوهیت و خداوند در آموزه های دین اسلام به کمال نهایی خود می رسد.

د)تلقی توحیدی از الوهیت و خداوند در آموزه های دین یهودیت به کمال نهایی خود می رسد.***

6)کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف)پدیده های مورد بحث در ریاضیات نمونه خوبی برای معرفت خیالی می باشد.***

ب)از دستاوردهای نیروی عقل و معرفت عقلی عواطف و احساسات انسان است.

ج) چهار مرتبه مربوط به معرفت ارتباطی با رشد آدمی از تولد تا بزرگسالی ندارد.

د)نخست عقل و معرفت عقلی در انسان شکل می گیرد.

7)منظور از توتم پرستی چیست؟

الف)اشیایی خاص که شکل عجیب دارند دارای نیروی سحرآمیز ند.

ب)مظاهر طبیعت روح و احساس دارند.

ج)برخی قبایل بین خود و برخی حیوانات شباهتی می دیدند و آنها را نیا و جد قبیله خود می دانند.***

د) خداوند با طبیعت یا با کل جهان یکی است.

8)نام خدا در دین یهودیت چیست؟

الف)الوهیم

ب)یهوه

ج)اب یا ابا

د)مورد الف و ب***

9)به ترتیب معنای این عبارات در مسیحیت چیست؟(پدر،پسر،روح القدوس)

الف)خالق و بوجود آورنده تمامی کائنات ،ظاهر کننده خدای نادیده ،کنترل کننده دنیا و ساکن در قلب مؤمنین به عیسی مسیح است.***

ب)ظاهر کننده خدای نادیده ،خالق و بوجود آورنده تمامی کائنات ،کنترل کننده دنیا و ساکن در قلب مؤمنین به عیسی مسیح است.

ج)کنترل کننده دنیا و ساکن درقلب مؤمنین به عیسی مسیح است ،ظاهرکننده خدای نا دیده ،خالق و بوجود آورنده تمامی کائنات.

د)خالق و بوجود آورنده تمامی کائنات،کنترل کننده دنیا و ساکن در قلب مؤمنین به عیسی مسیح ،ظاهر کننده خدای نا دیده.

10)نام خدا در دین مسیحیت چیست؟

الف)الوهیم

ب)اب یا ابا***

ج)یهوه

د)الله

 

 

سؤالات تستی فصل سوم مبانی اندیشه اسلامی(1)

1)مؤمنان کسانی هستند که کشش فطری خویش را  معطوف به .................................. ساخته اند.(ص 87)

الف) خداوند پنداری

ب)خدای حقیقی***

ج)  انکار خداوند

د)الف و ب

2) کدام یک از موارد زیر در مورد رویکرد «تجربه گرایی» صحیح است؟(ص 89)

الف)اموری که بتوان بوسیله حواس ظاهری تجربه کرد

ب)دستگاه اثبات گرایی خود متناقض و خود ویرانگراست

ج)منحصر دانستن واقعیت در چارچوب امور تجربه پذیر با تاریخ علم سازگار نیست

د)  همه موارد***

3) «باور به خدا و وجود اورا نمی توان بر بنیان توانایی های معرفتی آدمی استوار ساخت» جزء کدام رویکرد است؟(ص90)

الف) ایمانگرایان ***

ب)شکاکان

ج)تجربه گرایی

د)اثبات گرایی

4) کدام مورد در باره روش تجربه در شناخت، غلط است؟(ص 93)

الف) مشاهده ،نقش مهمی در روش تجربی بر عهده دارد

ب)بکارگیری این روش در حوزه الهیات و خداشناسی مناسب است***

ج) بر پایه ی آن نمی توان فرضیه های علمی  را به اثبات قطعی رساند

د)وجود خدا در روش تجربی به صورت یک تأیید یا تداوم فرض است

5) در کدامیک از روشهای زیر می توان هم در امور مشاهده پذیر و هم در امور مشاهده ناپذیر بهره جست؟(ص94)

الف)روش تجربی

ب)روش شهودی (عرفانی)

ج)روش عقلی(برهانی)***

د)روش وحیانی

6) در کدامیک از روشهای زیر روش کار شیوه آزمایش است؟(ص 95)

الف) روش وحیانی

ب)روش شهودی(عرفانی)

ج)روش عقلی (برهانی)

د)روش تجربی***

7) مهمترین ویژگی شناخت شهودی چیست؟(ص 98)

الف) بی واسطه گی***

ب)مبتنی بر دریافت درونی است

ج)کلی بودن آن

د)هیچکدام

8) ......................مکمل مناسبی برای شناخت عقلی برهانی است؟(ص 101)

الف )روش تجربی

ب)روش شهودی

ج) روش وحیانی

د)ب و ج***

9)کدامیک از موارد زیر غلط می باشد؟ (ص 102)

الف)شناخت و آگاهی ماقبل مفهومی با هستی و وجود آدمی در آمیخته است.

ب) شناخت ماقبل مفهومی نظیر شناخت ما از دفتر و قلم است.***

ج)شناخت ما از دفتر و قلم به واسطه مفاهیم و تصورات ذهنی است.

د) شناخت ما قبل مفهومی نظیر آگاهی ما از خودمان است.

10)«ایمان داشتن با یقین و معرفت یقینی سازگار نیست» نظریه کیست؟ (ص113)

الف) کانت

ب)مارکس

ج)کی یرکگارد***

د)فوئرباخ

سؤالات تستی فصل چهارم مبانی و اندیشه اسلامی(1)

1)«معنا دار بودن یک گزاره بسته به امکان تعیین صدق و کذب آن گزاره است.»به کدامیک از نظریه های زیر مربوط می شود؟(ص128)

الف) نظریه تشبیه

ب) نظریه تنزیه

ج)نظریه ی تحقق پذیری و اصل معناداری ***

د) نظریه تشکیک

2) طبق کدام نظریه دو عبارت «خداوند مهربان است »و «علی مهربان است» دقیقا" به یک معنایند؟(ص130)

الف)نظریه تحقق پذیری

ب) نظریه تشکیک

ج)نظریه تشبیه***

د)نظریه تنزیه

3)بنا بر نظریه تنزیه کدامیک از موارد زیر اشتباه می باشد؟(ص131)

الف)طبق این نظریه تنها می توانیم از خداوند توصیف های سلبی به دست آوریم.

ب) طبق این نظریه وقتی گفته می شود «خدا داناست» مراد این است که خدا نادان نیست.

ج)این نظریه توصیف اثباتی از خداوند به دست می دهد.***

د) این نظریه توصیف اثباتی از خداوند به دست نمی دهد.

4) نظریه ...........برای فرار از دو دیدگاه تشبیه و تنزیه مطرح شده است.(ص132)

الف) تشکیک***

تحقیق پذیری

ج)رویکرد تجربه گرایی

د) رویکرد عقلی

5)طبق آیه «لاتدرکه الابصار و هویدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر» خداوند را از چه روشی می توان شناخت؟(ص133)

الف) روش تجربه گرایی و داده های مشاهده ای روش مناسبی است.

ب)داده های مشاهده ای نقش غیر مستقیم دارد.

ج) از راه آیات الهی می توان خداوند را شناخت.

د)موارد ب و ج***

6) (یگانگی و کاملترین بودن) (بی فرزندی و زائیده شدن از دیگری) به ترتیب جزء کدامیک از صفات خداوند می باشد؟(ص 1369

الف) سلبی- ثبوتی

ب) ثبوتی – سلبی ***

ج)سلبی -ذاتی

د)ثبوتی -ذاتی

7) کدامیک از آیات زیر بیان کننده صفت و جود و ضرورت خداوند است؟(ص 139)

الف) الله لا اله الا هوالحی القیوم.

ب) یا ایها الناس انتم فقرا و ال الله و الله هو الغنی الحمید.

ج) و ربک الغنی ذو الرحمه

د)همه موارد ****

8) کدامیک از موارد زیر از مهمترین صفات خداوند است؟

الف) دانا بودن

ب)قادر بودن

ج)آفریننده بودن

د) تجرد از ماده و خواص آن***

9) سوره توحید(قل هو الله احد الله الصمد........................)به کدامیک از صفات خداوند اشاره دارد؟

الف)وحدانیت ذاتی ***

ب)وحدانیت صفاتی

ج)وحدانیت افعالی

د)هیچکدام

10) در آیه (انا کل شی خلقناه بقدره) واژه قدر به چه چیز اشاره دارد ؟(ص 170)

الف دانا بودن خداوند

ب)قضا و تقدیر الهی

ج)هرچیزی به اندازه آفریده شده

د)موارد ب و ج***

سوالات تستی فصل پنجم مبانی اندیشه اسلامی (1)

1)مصریان چه چیزی را برای حیات ضروری می دانند؟(ص186)

الف) آخ

ب)با

ج) کا

د)همه موارد***

2)مردمان تمدن بین النهرین باور دارند که آدمی پس از مرگ به دوزخی در زیر زمین به نام ...... می روند.(ص187)

الف ) آرالو***

ب)دوژانک

ج) پل چینوت

د)گروتمان

3) کدامیک از تمدن ها اعتقاد دارند که مرگ های غیر طبیعی مثلا" در اثر سیل باعث جو شدن روح شخص مرده و آزار مردم توسط او می شود؟(ص 189)

الف)مصر باستان

ب)هنر باستان

ج)تمدن ژاپن ***

د)  ایران باستان

4) در رویکردهای فلفی در مورد دلایل زندگی بعد از مرگ مهمترین امر چیست؟(ص 190)

الف)اخراج نفس از بدن

ب)تجربه نزدیک مرگ

ج)اثبات تجرد نفس***

د) زنده شدن مردگان

5) در کدامیک از دلایل زندگی بعد از مرگ وجود خداوند و صفات او را پیش فرض می گیرند ؟(ص193)

الف) دلایل فلسفی

ب) دلایل تجربی

ج) دلایل کلامی***

د)رویکرد پذیرش فطرت

6) نظریه تناسخ چه چیزی را بیان می کند؟(ص 194)

الف) بدن پس از مرگ حفظ می شود.

ب) روح آدمی بعد از مرگ وارد بدن دیگر شده و به زندگی خود ادامه می دهد.***

ج) انسان موجودی و خود جزء نامیرای آدمی است.

د) موارد ب و ج

7)کدامیک از دلایل زیر مربوط به اثبات نظریه تناسخ است؟(ص195)

الف) واسطه ها

ب)خواب

ج)احساس آشنایی

د)همه موارد***

8)نظریه بدل(خداوند حافظه انسان را در بدن جدیدی در قیامت قرار می دهد.)توسط چه کسی ارائه شده است؟(ص 204)

الف)جان هیک***

ب)سهروردی

ج)ترتولیان

د)ملاصدرا

9) بر اساس کدام نظریه درون بدن آدمی موجودی دیگروجود دارد که هنگام مرگ از بدن مادی جدا شده و در جهانی با اندازه و ابعاد اما بدون جرم به حیات خود ادامه می دهد؟(ص 205)

الف)جاودانگی در پرتو نفس مجرد

ب)جاودانگی در پرتو بدن مثالی***

ج)جاودانگی در پرتو نفس مجرد و بدن

د)جاودانگی درپرتو بدن مادی

10)براساس کدام نظریه هنگام مرگ نفس از بدن جدا می شود و با توجه به کارهایی که فرد انجام داده در حیاتی برزخی از نعمت برخوردار یا در عذاب گرفتار می شود؟(ص 207)

الف)جاودانگی در پرتو نفس مجرد

ب)جاودانگی در پرتو نفس مجرد و بدن***

ج)جاودانگی در بدن مثالی

د)جاودانگی در پرتو بدن مادی

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:00