دینداری

ساخت وبلاگ

امکانات وب

تأملی بیشتر در دینداری

در دنياي قرن بيستم دين رایج (مسیحیت)مانعي بر سرراه مدرنيزاسيون جوامع بشـري و نشـانةكهنـه پرسـتي بـود. انسان كنوني  در مرحله گذر از دوران مدرن به سوي دنياي پست مدرن است، اما تصوير زندگي اوبا دلزدگي ومادي گرايي مخدوش شده است.در جوامع انساني خصوصاجوامع ثروتمند، احسـاس بي معنايي و عدم خوشبختي علي رغم رفاه مادي افزايش يافتـه اسـت.تجربـه نشـان داده اسـت كـه مادي گرايي در ايجاد شادي و احساس خوشبختي موفق نبوده است. افرادي كـه توجـه بيشـتري بـه ثروت، ظاهر شخصي و شهرت دارند، بيشتر دچار افسردگي، كاهش انگيزه براي زيستن و دردهاي جسماني مي شوند.  تحقيقات نشان داده است كه مادي گرايي باعث به خطر انداختن سلامت رواني و جسماني افراد مي شود

معنويت براي جمعيت قابل توجهي از مردم جهان مهم و حياتي است .حتي در جوامع صـنعتي وفرامدرن نيز برخلاف انتظار، معنويت طالبان زيادي دارد و از عناصر مهم زندگي افراد جامعه است.

دين از عوامل مهم و تأثيرگذار در سلامت روان است

دين چهرةجهـان را در نظـر فـرد دينـداردگرگون می سازد و طرز تلقی او را از خـود، خلقـت و رويـدادهای پيرامـون تغييـر مـی دهـد.فـردديندار خود را تحت حمايت و لطف همه جانبة خداوند، بزرگترين نيروی موجود می بينـد و بـدين ترتيب احساس اطمينان و آرامش و لذت معنوی عميقی به وی دست می دهد.او خداونـد را منشـأخير و برکت می داند.بنابراين، در نظر چنين فردی همة رويـدادها حتـی بلايـا و مصـايب نعمـت وآزمايشی از جانب خداوند تلقی می شوند.او خود را موظف می دانـد کـه سـختی هـايی را کـه بـاقدرت عقل قابل توجيه نيستند، با ايمان تحمل نمايد تا به تکامل دست يابد.چنين فردی بـه واسـطةناملايمات و ناکاميهای زندگی دچار ناميدی و اضطراب نمی گردد، زيرا خداوند را حامی خـويش می داند.او اطمينان دارد که اين حوادث و رويدادها گذرا هستند و او پاداش صبر خـود را خواهـدگرفـــت. فـــرد دينـــدار بـــا همنوعـــان و اطرافيـــان خـــود رابطـــة خـــوب و مبتنـــی بـــر احتـــرام متقابل و محبت برقرار میکند.

حداقل١٠دليل براي تبيين رابطة بين مذهب و سلامت روان ارايه می شودكـه بـه شرح زير هستند:

١-مذهب باعث ايجاد نگرش مثبت نسبت به دنيا در فرد مي شودواو را در مقابل رويدادهاي ناگوار زندگي مثل فقدان يا بيماري ياري مي رساند.

٢-مذهب به زندگي فرد معنا و هدف مي دهد.داشتن معنا وهدف در زندگي نشان دهندة سلامت روان است و باعث افزايش توانايي فرد در انجام كارها مي شود.

٣-افراد مذهبي با حوادث زندگي كه قابل پذيرش نيستند، راحتتر سازگار ميشوند.

٤-مذهب باعث ايجاد اميد در فرد مي شود. اميد باعث ايجاد انگيزه و انرژي در فرد مي شود كه او را به بهتر شدن اوضاع زندگي اميدوار مي كند.

٥-افراد مذهبي احساس آزادي شخصي بيشتري نسبت به ديگران مي كنند. آنها وابستگي عاطفي كمتري به اطرافيان دارند.

٦-احساس كنترل در افراد مذهبي به واسطه دعا كردن ايجاد ميشود؛به اين گونه كه دعاكردن باعث احساس غير مستقيم كنترل بر شرايط به ظاهر غير قابل تغيير و ناگوار مي شود.

٧-افراد مذهبی از شخصيتهاي ديني كه رنج بسيار كشيده اند، الگوبرداري مي كنند و اين مسأله باعث افزايش تحمل و پذيرش موقعيتهاي غير قابل تغيير در آنها مي شود.

٨-افراد مذهبي از الگوي تصميم گيري خاصي استفاده مي كنند.اين الگو فرد را در جهت افزايش تصميم گيري هاي مفيد براي اطرافيان و خود و كاهش تصميم گيريهای خود مخرب سوق می دهد، و اين امرتا حدی از شدت استرس های زندگی می کاهد.

۹-مذهب تنها منبع پاسخگو به سؤالات نهايي است؛ بويژه در موارد اضطراري كه علم قادرنيست به فردكمك کند.اين مسأله بخصوص در موارد جدي مثل بيماريهاي لاعلاج از اهميت خاصي برخوردار است.

١٠-مذهب باعث برخورداري فرد از حمايت اجتماعي بيشتر مي شود.اين امر به سبب ارتباط فرد با جامعةمذهبي، روحانيون وحتي خداوند ايجاد مي شود.

 

 

رابطة بين ابعاد مختلف دينداري وسلامت عمومي

 

دریک تحقیق بيماران بستري در بيمارستان را كه بيش از٥٥ سال سن داشتند، مورد بررسي قرار دادند. سپس دريافتندکه گرايش هاو رفتارهاي مقابله اي مثبت مذهبي رابطه معكوسي با احتمال ابتلا به اختلالات رواني از جمله افسردگي دارد.منظور از گرايش های مذهبي مثبت، اعتقاد به مهرباني خداوند و داشتن تصويري خوب از مذهب است.

رفتارهاي مذهبي مثبت شامل مواردي چون اعتقاد به مهرباني خداوند، سعي در رسيدن به خداوند و جستجوي حمايت از منابع مذهبي است . آنها به نتايج جالب ديگري نيز دست يافتند.محققین بيان داشتند اعتقاد به تصويري تنبيه كننده از خداوند، عجز و لابه براي شفاعت، هيجانات منفي نسبت به خداوند مانندترس و خشم و نگرش منفي نسبت به دین رابطةمعكوس با سلامت رواني نشان داده است.

 

نتايج تحقيقات زيادي نشان داده است كه بين گرايشهای مذهبي و سلامت رواني و جسماني ارتباط وجود دارد. از طرفي بسياري از محققان اثر بخشي درمانهاي مبتني بر مذهب را دردرمان بيماريهاي رواني گزارش نموده اند.

تحقيقي برروي مادر و١٥١كودك متعلق به آنها در يك بازه زماني١٠ساله انجام گرفت.  نتايج كار  نشان داد كه مادران مذهبي تر٨١ درصدكمتر از مادران ديگر دچار افسردگي شدند.دختران مادران مذهبي٦٠درصد كمتر از دختران مادران غير مذهبي و فرزندان پسر مادران مذهبي٨٤ درصد كمتر از فرزندان پسر مادران غيرمذهبي دچار افسردگي شده بودند.

پژوهشی دیگر نشان داده نشانه هاي اضطراب با مذهب رابطه منفي دارند.

درتحقيقی دیگر گزارش شده بود كه بين مذهب با الكليسم و سوء مصرف موادرابطه منفي وجود دارد.

پژوهشی دیگر استناد كرده و بيان مي شود افراد مذهبي در مقايسه با افراد غيرمذهبي و كساني كه خداوند را سرد و بي توجه به خود

مي پندارند، كمتر احساس تنهايي كرده و كمتر به بدبيني، افسردگي و اضطراب دچار مي شوند.

آنها در برابر استرس هاي عمدةزندگي ـ از بيماري گرفته تا جنگ ـ بهتر مقابله مي كنند وكمتر اقدام به خودكشي مي كنند.

 

در ايران نيز تحقيقاتي به رابطة بين ابعاد مختلف دينداري وسلامت عموميانجام گرفته است.

 

منظور بررسي رابطه بين باورهاي معنوي و مذهبي با سلامت روان انجام است كه در ادامه چند نمونه از آنها ذكر مي شود.

نتايج تحقيق نشان داده است كه بين جهت گيري مذهبي و عـزت نفـس همبستگي مثبت بالايي وجود دارد. ومذهب قادر است نقش دروني در تـأمين سلامت روانی افراد ايفا نمايد. از طرفي، چارچوبهاي مرجع مذهبي،همچون مكانيزم هاي مقابلـه اي،عزت نفس و اضطراب را كنترل مي نمايد.

نهایتاً این که مذهب مي تواند در مقابله با عوامل فشار زا كمك شـاياني بـنمايد.وتحقیقات نشان داد کـه عقايـد مـذهبي و معنويـات بـا سـطح بـالاي كيفيـت زنـدگي دربيماران مبتلا به سرطان، ايدز، ناراحتيهاي قلبي، قطع عضو وآسيب نخاعي همراه است.

امید است باتوجه به مطالب فوق ودیگر استنادات علمی وتجربی، نسل جوان و دانشگاهی توجه بیشتری به مطالعه دین وانجام رفتار های دینی داشته باشد.

دینداری,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت: 12:56

close
تبلیغات در اینترنت